Εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων για επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου.

COURSE UNIT CODE: ΜΟ 1110 | ECTS Credits : 7,5

TOP