Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου» διακρίνεται σε δύο άξονες:

α) Την υψηλή εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και οργάνωσης μονάδων αξιοποίησης  και πώλησης προϊόντων πετρελαίου, φυσικού αερίου και του υδρογόνου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και διεθνών πετρελαϊκών εταιριών και  επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου .

β) Την υψηλή τεχνολογική εκπαίδευση στελεχών οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων  πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου .

Σκοπός

Κύριος σκοπός του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT ) είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς διοίκησης,  οικονομίας   και της τεχνολογίας, των μονάδων παραγωγής, μεταφοράς και εμπορίας πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου στην εθνική και διεθνή αγορά.

Στόχοι του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT ) :

  1. Να εξειδικεύσει στελέχη στη διοίκηση της βιομηχανίας πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου και τη μεταφορά τους μέσω αγωγών αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και Υδρογόνου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου (Trans Adriatic Pipeline -ΤΑΡ και άλλων αγωγών).
  2. Να εξειδικεύσει στελέχη σε θέματα διαχείρισης έργων και λειτουργικής αξιοπιστίας σχετικά με αγωγούς πετρελαίου, φυσικού αερίου, υδρογόνου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσής τους. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των έργων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, της αξιοπιστίας τους καθώς και των αντίστοιχων θεμάτων των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου (ΤΑΡ και άλλων αγωγών) και μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με δεξαμενόπλοια (LNG) και αέριου υδρογόνου στην εθνική και διεθνή αγορά .
  3. Να εξειδικεύσει πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, στους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα μπορούν να καλύψουν αφενός μεν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκόσμιας οικονομίας.
  4. Να δημιουργήσει υψηλά ειδικευμένα στελέχη, με αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και υδρογόνου. Επίσης να τους καταστήσει ικανούς και ανταγωνιστικούς στο εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.
  5. Να εκπαιδεύσει ανθρώπινο δυναμικό στη διοίκηση και την πρακτική των διεθνών επιχειρήσεων, ως ηγετικά στελέχη και γενικούς διευθυντές για την ενίσχυση των εθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. MOGMAT οι διπλωματούχοι θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα διαχείρισης, μεταφοράς και λειτουργίας μονάδων παραγωγής πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και υδρογόνου. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, θα καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου φυσικού αερίου και υδρογόνου και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και διευθυντές στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)    στους αποφοίτους  με τίτλο : Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Υδρογόνου»  (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation − M.Sc. MOGMAT).

Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού με συνυπογραφή των δύο πρυτάνεων  από το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics- UNEC,  Πόλη Μπακού, Αζερμπαϊτζάν) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα  «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» της Πολυτεχνικής  Σχολής ως επισπεύδον Τμήμα με έδρα την Κοζάνη σε συνεργασία με  το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών Σπουδών» με έδρα την Κοζάνη και  το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών) και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του που ισχύουν σήμερα και το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

TOP